mlok

Stanovy spolku

STANOVY

zapsaného spolku

”Vědomý dotek z.s.”

 

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1. Název spolku je: „Vědomý dotek z.s.“ (dále též jen „spolek”).

2. Sídlem spolku je Praha.

3. Spolek působí na celém území České republiky.

4. Charakter spolku: Vědomý dotek z.s. je spolek ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v němž se sdružují zastánci:

 • udržení a obnovení fyzického a psychického zdraví a kvality lidského života vlastním úsilím jednotlivce („zdravého životního stylu“), a
 • všeobecného rozvoje lidského zdraví a lidské osobnosti, včetně
 • ochrany a obnovy zdravého životního prostředí jakožto jednoho z podstatných činitelů majících na zdravý životní styl vliv,

 

k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti podpory a rozvoje zdravého životního stylu, podpory povědomí o metodách dosahování a udržování zdravého životního stylu, ochrany a obnovy zdravého životního prostředí, k činnostem směřujícím k aktivní podpoře a obnově zdravého životního prostředí a k dalším dobrovolným občanským aktivitám.

 

čl. II

Cíle a předmět činnosti spolku

1. Účelem spolku jsou:

 • podpora zdravého životního stylu a zdraví jednotlivce ve všech jeho dimenzích, tedy fyzické, psychické, duchovní, sociální;
 • podpora úsilí o zdravý životní styl a přijetí osobní odpovědnosti jednotlivce za zdraví;
 • informovanost veřejnosti o rozličných metodách udržování zdravého životního stylu a co možná nejširší veřejná diskuse na toto téma;
 • rozvoj a další vzdělávání poradců zdravého životního stylu, podpora výzkumu v této oblasti;
 • ochrana a obnova zdravého životního prostředí včetně osvětové činnosti;
 • ochrana živočišných a rostlinných druhů;
 • ekologická výchova, výukové a vzdělávací programy o přírodě;
 • podpora zdravého životního prostředí;

Vedlejší činností spolku je cílená výuka metody vědomého doteku vycházející z kraniosakrální biodynamiky.

2. K naplnění výše uvedeného účelu spolku, spolek zejména:

 • propaguje a podporuje jednotlivé metody zdravého životního stylu;
 • pořádá osvětovou činnost (provozování webu zaměřeného na oblast zdravého životního stylu a zdravého životního prostředí, přednášek, seminářů, kurzů); soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně);
 • informovuje veřejnost o jednotlivých možnostech a metodách k dosažení a udržení zdraví;
 • podporuje veřejné diskuse na témata spojená s lidským zdravím a životním prostředím;
 • spolupracuje s poradci zdravého životního stylu a odborníky na životní prostředí s cílem zaručit klientům kvalitu poskytovaných služeb;
 • spolupracuje na výše uvedených činnostech s podobnými spolky a dalšími organizacemi v evropském i světovém měřítku;
 • provádí výzkum v oblasti nových i stávajících metod a způsobů zdravého životního stylu a ochrany a obnovy zdravého životního prostředí;
 • provádí činnosti směřující k ochraně a obnově zdravého životního prostředí;
 • jako vedlejší činností se zabývá cílenou výukou metody vědomého doteku vycházející z kraniosakrální biodynamiky.

3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví shromáždění členů spolku.

 

čl. III

Členství ve spolku

1. Řádné členství

a) Řádným členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let nebo osoba právnická.

b) Přihlášku k řádnému členství přijímá výbor spolku. Řádné členství ve spolku vzniká rozhodnutím výboru spolku o přijetí za řádného člena a musí být dodatečně potvrzeno na nejbližším shromáždění řádných členů spolku. Pro potvrzení přijetí řádného člena je potřeba souhlas čtyřpětinové většiny členů spolku přítomných na shromáždění řádných členů spolku. V případě, že řádné členství není potvrzeno na nejbližším shromáždění řádných členů, zaniká. Na přijetí za řádného člena spolku není právní nárok ani při splnění všech požadovaných podmínek.

c) Řádné členství zaniká

 • doručením písemného oznámení o ukončení členství ve sdružení výboru spolku odstupujícím řádným členem spolku;
 • rozhodnutím shromáždění řádných členů o vyloučení;
 • nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
 • úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby — člena spolku, zánikem spolku;

d) Řádný člen má právo

 • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 • účastnit se shromáždění členů, volit orgány spolku a být do nich volen;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;

e) Řádný člen má povinnost:

 • dodržovat stanovy spolku, a jednat v souladu s cíli spolku;
 • zaplatit do jednoho roku po svém vstupu do spolku jednorázový členský příspěvek ve výši, kterou stanoví shromáždění řádných členů;
 • platit členské příspěvky ve výši a způsobem, který stanoví shromáždění řádných členů čtyřpětinovou většinou hlasů přítomných řádných členů (obvykle 1 x ročně pro následující rok, neurčí-li shromáždění jinak);
 • povinnost platit jednorázový členský příspěvek a členské příspěvky za daný rok může být prominuta rozhodnutím výboru spolku, potvrzeným nejbližším příštím shromážděním řádných členů. Pokud shromáždění řádných členů prominutí povinnosti platit členské příspěvky nepotvrdí, je člen povinen zaplatit příspěvky, jako by výbor o prominutí nerozhodl.

 

2. Komunitní členství

      a)  Komunitním členem spolku může být každá fyzická osoba přijatá rozhodnutím výboru za komunitního člena.

b) Přihlášku ke komunitnímu členství přijímá výbor spolku. Komunitní členství ve spolku vzniká rozhodnutím výboru spolku o přijetí za komunitního člena. Na přijetí za komunitního člena spolku není právní nárok ani při splnění všech požadovaných podmínek.

c) Komunitní členství zaniká

 • doručením písemného oznámení o ukončení členství ve spolku výboru spolku odstupujícím komunitním členem spolku;
 • rozhodnutím výboru spolku;
 • úmrtím fyzické osoby či zánikem spolku;

d) Komunitní člen má právo

 • využívat výhody komunitního programu;
 • účastnit se akcí pořádaných spolkem pro jeho komunitní členy a být o nich informován;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

e) Komunitní  člen má povinnost

 • zaplatit do jednoho roku po svém vstupu do spolku jednorázový členský příspěvek ve výši, kterou stanoví výbor spolku;
 • platit členské příspěvky za komunitní členství ve spolku, a to ve výši stanovené výborem spolku;
 • dodržovat stanovy spolku, a jednat v souladu s cíli spolku;

 

3. Studijní členství

 

a) Studijním členem spolku může být každá fyzická osoba přijatá rozhodnutím výboru ke studiu metod zdravého životního stylu a metody vědomého doteku vycházející z kraniosakrální biodynamiky.

b)  Přihlášku ke studijnímu členství přijímá výbor spolku. Studijní členství ve spolku vzniká rozhodnutím výboru spolku o přijetí za studijního člena. Na přijetí za studijního člena spolku není právní nárok ani při splnění všech požadovaných podmínek.

c) Studijní členství zaniká

 • doručením písemného oznámení o ukončení členství ve spolku výboru spolku odstupujícím studijním členem spolku;
 • rozhodnutím výboru spolku;
 • úmrtím fyzické osoby či zánikem spolku;

d) Studijní člen má právo

 • účastnit se kursů pořádaných spolkem v rámci výuky metod zdravého životního stylu a metody vědomého doteku a být o těchto kursech informován;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

e) Studijní člen má povinnost

 • zaplatit do jednoho roku po svém vstupu do spolku jednorázový členský příspěvek ve výši, kterou stanoví výbor spolku;
 • platit členské příspěvky za studijní členství ve spolku, a to ve výši stanovené výborem spolku;
 • dodržovat stanovy spolku, a jednat v souladu s cíli spolku;

 

4. Čestné členství

a) Čestným členem spolku může být fyzická osoba, která je   odborníkem na zdravý životní styl či životní prostředí, jejíž  členství navrhne výbor spolku a která toto čestné členství přijme. Čestný člen je osvobozen od placení členských příspěvků.

b) Čestné členství zaniká

 • doručením písemného oznámení o ukončení členství ve spolku výboru spolku odstupujícím čestným členem spolku;
 • rozhodnutím výboru spolku;
 • úmrtím fyzické osoby či zánikem spolku;

c) Čestný člen má právo

 • účastnit se akcí pořádaných spolkem pro jeho čestné členy a být o nich informován;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

d) Čestný člen má povinnost

 • dodržovat stanovy spolku, a jednat v souladu s cíli spolku;
 • pomáhat spolku při dosahování cílů spolku;

 

čl. IV

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • shromáždění řádných členů;
 • výbor spolku;
 • pokladník spolku.

 

čl. V

Shromáždění řádných členů

 

1. Shromáždění řádných členů (dále „shromáždění“) je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně a o jeho schůzi výbor pořizuje zápis.

2. Shromáždění svolává výbor spolku. Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň jedna polovina řádných členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopné shromáždění, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní shromáždění, jež je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných řádných členů.

3. Shromáždění přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných řádných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

4. Shromáždění svolá výbor spolku také, požádá-li o to kterýkoli řádný člen spolku, a to na datum ve lhůtě do jednoho měsíce od přijetí takové žádosti. Pokud by účast na takto svolaném shromáždění potvrdila méně než třetina řádných členů spolku a shromáždění nebylo tedy dle odst. 1 tohoto článku usnášeníschopné, svolá výbor po dotazu na všechny řádné členy spolku shromáždění opakovaně na nejbližší možný termín, kdy bude možné předpokládat usnášeníschopnost shromáždění.

5. Není-li možné svolat usnášeníschopné shromáždění dle odst. 2 nebo 4 tohoto článku, je možno zajistit konání shromáždění a hlasování a účast řádných členů na shromáždění prostřednictvím technických komunikačních prostředků typu telekonference, e-mailu či internetu. Shromáždění je v takovém případě usnášeníschopné bez ohledu na počet řádných členů, jež se ho účastní a přijímá návrhy nadpoloviční většinou hlasujících řádných členů, pokud stanovy neuvádí jinak. Výbor vyhotoví zápis o hlasování na takto uskutečněném shromáždění, který neprodleně zašle všem řádným členům.

6. Shromáždění:

 • schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku a o vyloučení řádného člena spolku – pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba čtyř pětinové většiny všech řádných členů spolku;
 • volí výbor spolku a pokladníka, jenž může být rovněž členem výboru spolku;
 • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období;
 • potvrzuje přijetí nových řádných členů spolku;
 • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
 • stanovuje výši jednorázového členského příspěvku a členských příspěvků;
 • potvrzuje rozhodnutí výboru o prominutí placení jednorázového členského příspěvku a členských příspěvků.

 

 

čl. VI

Výbor spolku, jednání jménem spolku

1. Výbor spolku je tříčlenný, jeho funkčním obdobím jsou tři roky a může být volen opakovaně. Členové výboru volí ze svého středu předsedu. Výbor rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Každý člen výboru je samostatně oprávněn jednat jménem spolku navenek. Pokud jde o dispozici s majetkem spolku v hodnotě nad 20.000,- Kč, mohou jménem spolku jednat jen dva členové výboru společně. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování jakékoli další osobě nebo více osobám společně.

2. Výbor spolku řídí spolek v období mezi shromážděními řádných členů. Schůze výboru spolku se konají podle potřeby a jsou volně přístupné řádným členům spolku.

3. Výbor spolku připravuje zprávu o činnosti za minulé období pro shromáždění řádných členů, případné změny stanov, či návrh další činnosti, a při využití služeb externího účetního a daňového poradce rovněž zprávu o hospodaření spolku a návrh rozpočtu na další období.

čl. VII

Pokladník

1. Pokladník zajišťuje vedení účetnictví spolku a stará se o finance spolku v souladu se zásadami hospodaření spolku dle těchto stanov.

2. Pokladníkem může být zvolen, a to i opakovaně, kterýkoliv řádný člen spolku, včetně členů či předsedy výboru. 

 

čl. VIII

Zásady hospodaření

 

1. Spolek má právo vlastnit, nabývat movitý i nemovitý majetek a zbavovat se ho v souladu s platnými právními předpisy.

2. Majetek spolku mohou tvořit peněžní prostředky na účtech, věci movité a nemovité.

3. Zdroji majetku spolku jsou například:

 • členské příspěvky;
 • jednorázové členské příspěvky;
 • dary;
 • dědictví;
 • dotace z veřejných prostředků;
 • granty;
 • nadační a další podobné příspěvky;
 • úroky a jiné výnosy z majetku;
 • výnosy z pořádání přednášek, seminářů, školení, kulturních akcí, či pronájem prostor spolku;
 • příjmy z reklamy.​

 

4. Eventuální zisk může být použit jen pro realizaci cílů spolku v souladu s účelem spolku určeným těmito stanovami. Členové spolku nemají podíl ze zisku. Podnikání jakéhokoli druhu může tvořit pouze vedlejší činnost spolku.

5. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

6. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. VIII

Zánik spolku

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci spolku předán na základě rozhodnutí shromáždění řádných členů:

a) neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku, nebo

b) rozdělen mezi řádné členy v poměru jejich členských příspěvků.

 

Novinky

SK Čimis - orientační běh pro děti

Sportovní aktivity dětí od 7 do 11 let pod odborným vedením, to je orientační běh v Čimickém háji, který pořádáme 1x týdně.

časopis NA DOTEK 33 - téma ČESKÝ KOMIKS

Dne 15.9.2022 vyšlo nové číslo časopisu NA DOTEK č.33 na téma ČESKÝ KOMIKS. Můžete se dozvědět mnoho zajímavého o našich komiksových autorech - Kája Saudek, Jiří Winter Neprakta, Lucie Lomová (autorka Anči a Pepíka), Petr Morkes (autor Vrťapky a Vroubka) a dalších. V časopisu je rozhovor s Patrikem Saudkem (synem Káji Saudka) i rozhovor s Danielou Winterovou (manželkou Jiřího Wintera Neprakty. V časopisu je mnoho obrázků a komiksů od českých autorů. Hrát můžete o zajímavou knihu Dějiny Československého komiksu v hodnotě 2.800,- Kč. Další ceny v soutěžích jsou např. knížky Komisař Vrťapka s podpisem a originálním obrázkem autora Petra Morkese, nebo ceny od pivovaru Panaczech. Vzhledem k neúnosnému zvýšení cen za tisk jsme byli nuceni časopis přestat distribuovat zdarma a je nově placený. Podpořte nás, prosím, zakoupením časopisu, čtěte, bavte se a soutěžte o hezké a hodnotné ceny.

Vyšlo další číslo časopisu NA DOTEK 32

Vyšlo další číslo časopisu NA DOTEK Téma čísla: Zmapování země V časopise se dozvíte mnoho zajímavých informací o mapách, které nám otevřely dveře do světa. Můžete se dočíst o nejstarší tištěné mapě z roku 1518, která zobrazuje území Českého království. Číslo se zaměřuje také na KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, přibližujeme Vám jejich činnost rozhovorem s Ing. Pavlem Přílepkem. Přinášíme Vám zajímavé recepty a připravili jsme pro Vás další soutěž ve spolupráci s organizací Malovalo, rozhovor s herečkou a zpěvačkou Kateřinou Kráľovskou Steinerovou. V luštěnce můžete hrát o outdoorové vybavení značky Schwarzwolf.

úklid v Čimickém háji 13.6.2020

První akce po uvolnění opatření proti koronaviru - 13.6.2020 - Dobrovolný úklid Čimického háje v Praze 8. Sešlo se celkem 50 dobrovolníků a uklidili jsme celkem 3,5 kubíku odpadu.I když byl háj tentokrát docela čistý, našlo se například i staré křeslo. Všem moc děkuje za pomoc přírodě a za podporu.

17.6.2020 - dobrovolníci pomáhali Lesní školce Jeřabinka v Čimické zahradě

Dobrovolníci z Johnson a Johnson pomáhali upravit zahradu v Lesní školce Mateřinka Jeřabinka. Udělali moc práce a všem moc děkujeme.

© 2013 - Vědomý dotek z.s.
Feřtekova 557/18, 18100 Praha 8
IČO: 02214776
Tel.+420 608 339 338, email: info@vedomy-dotek.cz
Webové stránky vyrobeny pomocí Zlepšujeme
Partneři webu: Lesy hl. m. Prahy ° Fotograf Praha ° Letní dětské tábory - Klub 112 ° SEO Optimalizace webu ° Tvorba www stránek ° Škola vědomého doteku °